Charter voor jeugdtrainers

Gedragscode voor jeugdtrainers

De trainer verplicht er zich toe:

Algemeen

 • Omgang met de ouders na de wedstrijd. Ouders geven soms kritiek, hierop rustig reageren = eerst luisteren en dan pas antwoorden. Zeker en vast geen conflict zoeken met de ouders na de wedstrijd. Let op met het drankverbruik na de training en wedstrijd. Met wat alcohol op zegt men soms iets waarvan men achteraf spijt heeft.
 • Omgang met de speler individueel !! Indien een speler een fout maakt, moet U zeker en vast de speler persoonlijk benaderen vooraleer kritiek te geven over de speler in de groep.
 • Zijn trainingen en wedstrijden voor te bereiden en uit te voeren op het veld volgens het opleidingsplan en de richtlijnen van KVKO.
 • Het bijhouden van de individuele spelersfiche + aanwezigheidslijst. Dit is zeer belangrijk in functie van de doorstroming van een aantal spelers. Daarvoor werken we met Pro Soccer Data.
 • De wedstrijdkledij moet na de wedstrijd geteld worden. Dit duidelijk melden aan de afgevaardigde(n).
 • Tijdens de examenperiode worden de trainingen afgebouwd.
 • Indien de trainer niet aanwezig kan zijn op de training, probeert hij in eerste instantie zelf een oplossing te vinden, eventueel een training met de groep die gelijktijdig traint.. Indien hij geen oplossing vindt, verwittigt hij de JC
 • Zijn bekwaamheid op voetbalkundig vlak uitsluitend ter beschikking te stellen van KVKO ; zijn taken zorgvuldig, nauwkeurig, eerlijk en naar best vermogen uit te voeren, waaronder wekelijks Pro Soccer Data updaten
 • Zich steeds correct te gedragen tegenover de tegenstrever, wedstrijdleiding, eigen bestuursleden of verantwoordelijken in het algemeen
 • De instructies op te volgen die verstrekt worden door de sportieve cel, respectievelijk jeugdcoördinator en/of jeugdbestuur (lezen, opvolgen van e-mails, rapportering naar de jeugdcoördinator, invullen van wedstrijdverslagen…)
 • Te zorgen voor de gepaste discipline bij de spelers voor, tijdens en na de training en wedstrijden
 • Deel te nemen aan alle vergaderingen waartoe hij/zij mondeling of schriftelijk wordt uitgenodigd
 • Aanwezig te zijn op de activiteiten ingericht door het jeugdbestuur, in bijzonderheid de ingerichte tornooien van KVKO
 • Het materiaal en de uitrusting die hem/haar ter beschikking gesteld worden, behoorlijk te onderhouden en met de grootste zorg te behandelen. Bij beschadiging en/of verlies kan een financiële compensatie worden bepaald en in mindering gebracht worden van de maandelijkse vergoeding.
 • Wekelijks trainingsvoorbereidingen en –evaluaties,  alsook scoutingverslagen , spelersevaluaties , evaluatiefiche trainers  op te maken
 • In geval van elke onbeschikbaarheid , éénmalig of langdurig, onmiddellijk de jeugdcoördinator of verantwoordelijke jeugdopleiding van KVKO op de hoogte te brengen.
 • Zijn financiële aanspraken te beperken tot de vergoedingen en voordelen zoals in de overeenkomst bepaald
 • Het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden eerst over te maken aan de jeugdcoördinator of jeugdverantwoordelijke en de secretaris G.C.
 • Extra-sportieve initiatieven melden aan JC of jeugdbestuur
 • Het huisreglement te volgen en over te brengen naar spelers en ouders toe
 • Vrijwillig en onbezoldigd deel te nemen aan minimum 2 jeugdevenementen gedurende het werkjaar
 • Alle persoonlijke boetes die gevorderd worden door de K.B.V.B. worden betaald als volgt: 50 % voor de trainer in kwestie en 50 % voor de club. (uit het contract).

Trainingsdag

 • De trainers moeten tijdig aanwezig zijn op hun trainingen en op tijd beginnen.
 • De eerste training van de week wordt de wedstrijd geëvalueerd met de spelersgroep.
 • Iedere training sfeervol en scherp beginnen, dan hebt U veel kans dat de rest ook vlot verloopt omdat de spelers vanaf de eerste minuut geconcentreerd zullen zijn.
 • Trainingen moeten wedstrijdgericht zijn.
  • Min 80 % met de bal + max 20 % zonder bal = coördinatie- loopoefeningen / kracht / snelheid / stretching / proprioceptie
 • Alle gebruikte materialen(en doelen) moeten terug op hun plaats gezet worden en zorgvuldig opgeborgen.
 • Let op dat de spelers niet te veel stil staan, desnoods nog een station inlassen.
 • Tactvol coachen, niet brullen tegen de spelers. Trainers die constant moeten brullen hebben geen controle over de spelers. Spelers motiveren i.p.v. demotiveren. Omgang met de spelers is zeer belangrijk.
 • De details zijn belangrijk, er “oog voor hebben” en bijsturen waar het moet. De oefening door de spelers goed laten uitvoeren. Indien de oefening verkeerd wordt uitgevoerd moet men de speler dit terug goed laten uitvoeren.
 • Tijdens de training in wedstrijdvormen, moet de trainer duidelijk een taak meegeven aan de spelers. Balbezit, balverlies (pressing of zakken), overschakeling. Alles duidelijk uitleggen en corrigeren waar het moet ! De trainer moet zich goed opstellen tijdens die matchvormen = overzicht houden over “alle” spelers.
 • Regelmatig een drankpauze inlassen (zowel in de zomer als in de winter).
 • De trainers mogen niet alles voorroepen ! Eerst de speler zelf een beslissing laten nemen om daarna desnoods te corrigeren.
 • Cooling down na de training: zeker rekening houden met de weersomstandigheden. De spelers koelen te vlug af bij slecht weer.

Wedstrijddag

 • Iedereen tot en met U15 moet minstens 50 % spelen, berekend over 4 wedstrijden. Uitzonderingen hierop zijn: terug na kwetsuur, afwezig op training, disciplinaire maatregel, …  De spelers die niet of minder getraind hebben, kunnen op de bank starten.
 • Spelers vanaf U17 moeten evenveel speelkans krijgen.
 • Iedereen speelt volgens de vooraf afgesproken spelsystemen 4 – 3 – 3.
 • Geen kritiek op de scheidsrechter.
 • Tactvoller coachen : woorden zoals “verdomme”, “luiaard”, “ze kunnen niets”, passen niet!
 • Als U roept : “zakken”, “duwen”, “pressing”, “opschuiven”…  Wie moet er opschuiven of zakken ? Zeker en vast de naam van de speler vermelden!
 • Iedere speler draagt zijn opwarmings-T-shirt of trui.
 • Wedstrijdvoorbereiding : uitleg in de kleedkamer volgens de visie van de club en de gemaakte afspraken hieromtrent. Er moet discipline zijn in de kleedkamer voor de wedstrijd en tijdens de rust. Als alle spelers zitten dan pas de nodige uitleg geven.
 • Wedstrijdbespreking : volgorde van de te bespreken punten:
  • Balbezit
  • Balverlies
  • Omschakeling
  • Stilliggende fasen
 • Vraagstelling tijdens de rust : Wat was “goed en slecht” in:
  • Balverlies/ -bezit?
  • Omschakeling?
  • Stilliggende fasen?
 • De spelers (bankzitters) mogen niet opwarmen tijdens de rust: zij horen dan niet wat er door de trainer verteld wordt.
 • Duidelijke afspraken maken met de afgevaardigde zodat er telkenmale iemand bij de spelers aanwezig is.
 • De trainer zal na de wedstrijd op een positieve manier een evaluatie maken van de prestatie.
 • De spelers én trainers zijn verplicht hun uitgangstraining te dragen tijdens vriendschappelijke en competitiewedstrijden.